ALGEMENE VOORWAARDEN van AD Legal | Alex Incasso d.d. 1 januari 2019

 1. Toepasselijkheid
  1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door AD Legal | Alex Incasso gevestigd te Arnhem, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 7326647, gezamenlijk verder te noemen Alex Incasso, te leveren diensten of opdrachten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt met “opdrachtgever” bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via Alex Incasso diensten afneemt of opdrachten verstrekt.

1.3 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Totstandkoming en wijziging overeenkomst/ opdracht
2.1 Alle aanbiedingen en offertes door Alex Incasso, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke bevestiging van Alex Incasso of door feitelijke uitvoering door Alex Incasso komt een overeenkomst tot stand.

2.2 Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van Alex Incasso ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

2.3 De opdracht wordt uitgevoerd door Alex Incasso. Alex Incasso heeft het recht om bij uitvoering van de opdracht gebruikt te maken van externe hulp. De kosten van de externe hulp zullen in rekening gebracht worden bij de opdrachtgever. Alex Incasso houdt de opdrachtgever op de hoogte en bericht de opdrachtgever zodra er belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot de opdracht zich voordoen.

2.4 Van de opdrachtgever verwacht Alex Incasso dat alle informatie die van belang kan zijn voor de correcte behandeling van uw opdracht tijdig aandraagt.

 1. Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Alex Incasso gaat zorgvuldig om met de door u verstrekte (persoons)gegevens. Alex Incasso houdt zich daarbij aan wet- en regelgeving omtrent de privacy van betrokken partijen.

 1. Betaling

4.1 Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum onder vermelding van het declaratienummer. De opdrachtgever is niet gerechtigd om enige vordering op Alex Incasso te verrekenen met de door gebruiker in rekening gebrachte bedragen. Afwijking hiervan wordt enkel schriftelijk met de opdrachtgever overeengekomen.

4.2 Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, dan geldt de wettelijke regeling van de wettelijke (handels)rente en van de buitengerechtelijke incassokosten, welke bij u in rekening worden gebracht.

4.3 Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de opdrachtgever een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door opdrachtgever aan Alex Incasso verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of Alex Incasso buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van Alex Incasso om schadevergoeding te vorderen.

4.4 Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door Alex Incasso aangewezen bankrekening. Alex Incasso heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door Alex Incasso, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door Alex Incasso is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is Alex Incasso bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor gebruiker voortvloeiende schade.

4.5 De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW is voor wat betreft het in dit artikel opgenomen boetebeding uitgesloten.

 1. Geïncasseerde bedragen

5.1 Onder geïncasseerde bedragen worden verstaan de bedragen die tijdens bemiddeling bij Alex Incasso zijn betaald. Tevens worden onder geïncasseerde bedragen verstaan de bedragen die tijdens bemiddeling rechtsstreek aan de opdrachtgever zijn betaald.

5.2 Betalingen die bij de opdrachtgever worden ontvangen, dient de opdrachtgever diezelfde dag nog de betaling aan Alex Incasso door te geven.

5.3 Wordt een minnelijke incasso-opdracht in een gerechtelijke procedure vervolgd, dan is de opdrachtgever de buitengerechtelijke incassokosten aan Alex Incasso verschuldigd, omdat de buitengerechtelijke incassokosten na verkrijging van een toewijzend vonnis onderdeel wordt van de nieuwe hoofdsom (na titel). Uiteindelijk zal getracht worden zoveel mogelijk deze kosten te verhalen

5.4. Alle ontvangen betalingen, door Alex Incasso of door externe hulp, strekken altijd allereerst in mindering op de kosten, waaronder begrepen de buitengerechtelijke incassokosten, ex. artikel 6:44 BW. 

Voorbeeld:

Afrekening bij volledige betaling;
U ontvangt hoofdsom vermeerderd met rente.

Afrekening bij gedeeltelijke betaling;
U ontvangt het geïncasseerde bedrag minus de bij debiteur in rekening gebrachte incassokosten.

Afrekening wanneer er niets is betaald;
Na het minnelijk traject ontvangt u een voorstel wat u met het dossier wilt doen. Op dat moment kunt u het dossier kosteloos laten sluiten. U ontvangt dan niets maar u hoeft ook niets te betalen.

5.5 Annuleert de opdrachtgever de opdracht tussentijds dan wordt 15%, berekend over de hoofdsom, in rekening gebracht.

 1. Ontbinding en beëindiging

6.1 De opdrachtgever wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de opdrachtgever niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.

6.2 In geval van verzuim van de opdrachtgever is Alex Incasso gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de opdrachtgever en/of het door de opdrachtgever eventueel aan Alex Incasso verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen.

6.3 Alex Incasso is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de opdrachtgever surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. Alex Incasso zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

 1. Overmacht

7.1 Alex incasso is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van Alex Incasso opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door Alex Incasso niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

7.2 Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van Alex Incasso zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, brand, verhindering door overheidsmaatregelen alsmede het niet nakomen door derden van hun verplichtingen jegens Alex Incasso.

7.3 Indien Alex Incasso bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 1. Aansprakelijkheid 
  8.1 Alex Incasso is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Alex Incasso.

  8.2 De aansprakelijkheid van Alex Incasso is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de beroeps/ bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Alex Incasso in het betreffende geval zal worden uitgekeerd.

8.3 Alex Incasso is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

 • Geschillen en toepasselijk recht

9.1 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

9.2 Op een met Alex Incasso gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen zijn uitgesloten.

9.3 Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de Alex Incasso ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.