Privacy Statement

Dit Privacy Statement is in werking getreden op 1 januari 2019 en is van toepassing op AD Legal | Alex Incasso, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 7326647, gezamenlijk verder te noemen Alex Incasso, gevestigd te Arnhem.

Alex Incasso is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken voor Alex Incasso.
Alex Incasso beheert en verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze dienstverlening en/of omdat u deze gegevens zelf aan Alex Incasso heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Alex Incasso verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Burgerservicenummer (BSN). Deze gegevens worden aangedragen door u of een (schuld)hulpverlener. Alex Incasso verzamelt deze gegevens niet op eigen initiatief.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerktAlex Incassopersoonsgegevens?
Alex Incasso beheert en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het afhandelen van uw betalingen;
 • het verzenden van onze nieuwsbrief;
 • u te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • u te kunnen informeren over wijzigingen m.b.t onze diensten en producten;
 • Alex Incasso verwerkt persoonsgegevens indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geen geautomatiseerde besluitvorming
Alex Incasso neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor betreffende personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s- of systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang bewaart Alex Incassouw persoonsgegevens?
Alex Incasso bewaart uw persoonsgegevens strikt om onze dienstverlening en vooraf gestelde doelen te kunnen realiseren. Uw gegevens worden enkel verzameld om onze services uit te kunnen voeren. Tevens zullen de wettelijke bewaringstermijnen worden nageleefd.

Het delen van persoonsgegevens met derden
Alex Incasso verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien nodig voor de uitvoering van onze dienstverlening (overeenkomst tussen partijen) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Alex Incasso sluit verwerkingsovereenkomsten met organisaties die uw gegevens verwerken in opdracht van Alex Incasso. Dit om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen.

Externe links
Alex Incasso website kan (web)links naar andere websites bevatten. Alex Incasso is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid of de inhoud van deze andere websites. Wij raden u aan om kennis te nemen van de privacy verklaringen op deze websites.

Bij uw eerste bezoek aan onze website informeren wij u over onze cookies en vragen wij uw toestemming voor het plaatsen van de cookies.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Alex Incasso. U heeft tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij Alex Incasso een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens middels een computerbestand door te laten sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@alex-incasso.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Wat mag er op deze betreffende kopie niet zichtbaar zijn:

uw pasfoto

 • machine readable zone (MRZ) de strook met nummers onderaan uw paspoort)
 • uw paspoortnummer
 • Burgerservicenummer (BSN).

Dit ter bescherming van uw privacy. U kunt hiervoor ook gebruik maken van, de door de overheid ontwikkelde, app ‘KopieID’. Middels deze app kunt u eenvoudig de MRZ zwart maken en het doel van de verwerking opgeven. Wij proberen zo spoedig mogelijk op uw verzoek te reageren.

Klachten
Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Alex Incasso gaat zeer integer om met haar data en de bescherming hiervan. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons via de mail: info@alex-incasso.nl 

Wijziging Privacy Statement
Wij kunnen te allen tijde, met of zonder kennisgeving, dit Privacy Statement wijzigen. Wij raden u daarom aan om van tijd tot tijd dit Privacy Statement te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen en aanpassingen binnen Alex Incasso en uw gegevens.

Contactgegevens:

Alexander Dal eigenaar van AD Legal tevens handelend onder de naam Alex Incasso
U kunt contact met hem opnemen middels: info@alex-incasso.nl of door te bellen naar: 026 – 2202035

AD Legal | Alex Incasso
Postbus 30150
6803 AD ARNHEM

www.Alex-Incasso.nl